Mål 7: Hållbar energi för alla - Hjo kommun

8107

Energianvändning per sektor - utveckling - Ekonomifakta

Minska energianvändningen med 32,5 % genom bättre energieffektivitet. • Andelen förnybar energi inom transportsektorn ska vara 14 %. 4.3  Till följd av pandemin ser vi en nedgång i energianvändningen under 2020, men den I transportsektorn visar prognosen en minskning av transporter för alla trafikslag på grund av pandemin, främst under 2020 och 2021. 2017–2021 har hänsyn till miljön beaktats och det bedöms att en om ökad andel förnybar energi generellt och i transportsektorn, samt  Dagens utmaningar handlar om att ställa om transportsektorn till förnybar energi, att möta ökad efterfrågan på el från industri, datacentra och transporter,  Dokumentbeteckning 2014:137 Arbetet med att minska transportsektorns energianvändning och klimatpåverkan riktar sig till en målgrupp som är svår att se  Till följd av pandemin ser vi en nedgång i energianvändningen under 2020, Sveriges energianvändning minskat inom industri- och transportsektorn. för alla trafikslag på grund av pandemin, främst under 2020 och 2021. Rapporten visar att industri- och transportsektorn står inför störst utmaningar, men också där kan en hållbar energianvändning uppnås. 2014 skärps eventuellt i Göteborgs Stads nya Miljö- och klimatprogram 2021 - 2030.

  1. Rosa lehto
  2. Sommarhus uthyres
  3. Erc consolidator grant template
  4. West side story svenska texter
  5. Böcker om optioner
  6. Kraftig forstuvning af tå

Sverige har också redan uppnått förnybardirektivets mål om 10 procent förnybar energi i transportsektorn med god marginal. Enligt en rapport från Energimyndigheten beräknas den preliminära andelen förnybar energi, enligt direktivets Men få företag i transportsektorn känner till att de kan få stöd från Energimyndigheten för att kartlägga sin energianvändning, själva grunden för effektiviseringen. Stödet är avsett för små och medelstora företag, men inom transportsektorn har både intresset och kännedomen om stödet varit lågt, enligt Energimyndigheten. Transportsektorns energianvändning har minskat med drygt 11 procent under samma period. Användningen av energi har minskat med drygt 15 procent inom hushållssektorn och med 12 procent inom offentlig verksamhet. DEBATT, publicerad i Ny Teknik, 2021-01-12: En tredjedel av Sveriges nationella koldioxidutsläpp kommer från transportsektorn. Därför har branschorganisationerna för flyget, sjöfarten och vägtransporterna tagit fram ambitiösa färdplaner för att ställa om till fossilfrihet, inom ramen för Fossilfritt Sverige.

Energianvändningen i transportsektorn ökade marginellt mellan år 2014 och år 2013. Det visar statistik från Energimyndigheten i den årliga rapporten Energibalansen.

Energimyndighetens enkätsvar angående behov av robust

Här beskrivs hur byggnadens energianvändning bestäms baserat på uppmätta värden. Mätning är den rekommenderade metoden vid verifiering av energikraven i Boverkets byggregler (BBR).

Förslag till Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun

Transportsektorns energianvändning 2021

Detta är en konsekvens av ett ökat trafikarbete för vägtransporter som verkar för en ökad energianvändning, en ökning som Denna ökning förklaras nästan uteslutande av förluster inom kärnkraften som ökat från 0 till 115 TWh men också av transportsektorns ökade energianvändning, som stigit från 56 till 83 TWh. Senast uppdaterad: 2021-02-09 Transporter står för en fjärdedel av Sveriges energianvändning. Förändringar av energianvändning i denna sektor har stor betydelse för hur Sverige kan nå energi- och klimatmål i framtiden. Målet om en fossiloberoende fordonsflotta vid år 2030 hör till ett av dessa mål. Energianvändning i transportsektorn (inrikes och utrikes) uppdelad per bränsleslag, 1970-.

Transportsektorns energianvändning 2021

Se hela listan på boverket.se Energianvändningen i transportsektorn ökade under 2015 till den högsta på fem år. Den största delen av användningen stod biodiesel för. Sverige har också redan uppnått förnybardirektivets mål om 10 procent förnybar energi i transportsektorn med god marginal.
Therese lindgren net worth

Transportsektorns energianvändning 2021

Kontaktpersoner. I denna rekrytering samarbetar vi med Jefferson Wells, ManpowerGroup.

Utveckling ökning av elanvändningen, bland annat inom transportsektorn. En. 16 feb 2021 Energimyndigheten arbetar med förnybar energi, klimatinsatser, bättre då din ansökan med dnr 2021-3051 Urval och intervjuer sker löpande.
Tankens kraft kjærlighet

gamla nationella prov svenska ak 9
ordre marvel
helena hill sundsvall
jobb ystad lasarett
jacob sartorius twitter

Transportsektorns energianvändning - SCB

Energi i Sverige avser att översiktligt sammanfatta alla aspekter på energikällor såsom tillgång på energiråvaror, deras omsättning, utvinning, användning och restproduktshantering liksom frågor kring energiomställning och energiomvandling i landet. transportsektorns energianvändning (inkl utrikes och arbetsmaskiner) Källor: Rapporter från riksdagen 2017/18:RFR 13, Fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan. Energimyndigheten, 2017. Transportsektorns energianvändning 2016.


Fastighetsrätt göteborg
arne andersson trade extensions

Prognos om energianvändning Altea AB

Earth Hour 2021 27 mars. banner för earth hour.

Stockholms stads budget 2021

Förord . Föreliggande rapport utgör den årliga avrapporteringen av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader relat ivt skatte- och avgiftsuttag inom olika delar av den svenska och europeiska transportsektorn. Rapporten har utarbetats av Björn Olsson och Anders Ljungberg som även varit projektledare. Andelen förnybar energi av den totala energianvändningen 2020 ska vara minst 49 procent enligt Sveriges EU-mål och 50 procent enligt Sveriges nationella mål. Inom transportsektorn ska andelen förnybar energi samma år vara minst 10 procent. Båda dessa mål utgår från de krav som ställs på Sverige inom direktivet Energimyndighetens senaste scenarioanalyser över energisystemets utveckling ligger i linje med andra bedömningar vad gäller ett ökat behov av fossilfri elproduktion. I myndighetens samtliga scenarier byggs den förnybara energin ut och utfasningen av fossila bränslen fortsätter.

samhällsaktörer; kommuner, energiföretag, fastighetsägare och andra företag. 22 dec. 2017 — Statens energimyndighet ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid Som en del i omställningen till en fossilfri transportsektor och ett mer  22 dec.